BANGKOK IDLE STREET. All about car club culture!

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถ้าคุณไม่ได้ยินข่าวคราวของงานนี้…


BKKRollin' Intro Promo

http://www.youtube.com/watch?v=C_656j5E2nc…